โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 282, 444 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 282, 444 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 282, 444 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 282, 444 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 282, 444 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 282, 444 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 282 คือ
12364794141282

ตัวประกอบของ 444 คือ
12346123774111148222444

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 282, 444 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 282, 444 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 282, 444 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
282 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
444 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 282, 444 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 282, 444 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 282, 444 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)282
444
3
)141
222
4774
ตอบ ห.ร.ม.ของ 282, 444 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 282, 444 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 444 ด้วยจำนวนน้อย 282
        1
282
)444
282
162
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 162 ไปหาร 282
      1
162
)282
162
120
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 120 ไปหาร 162
      1
120
)162
120
42
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 120
      2
42
)120
84
36
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 42
     1
36
)42
36
6
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 36
     6
6
)36
36
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 282, 444 = 6