โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 280, 504 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 280, 504 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 280, 504 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 280, 504 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 280, 504 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 280, 504 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 280 คือ
1245781014202835405670140280

ตัวประกอบของ 504 คือ
12346789121418212428364256637284126168252504

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 280, 504 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 280, 504 คือ 56

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 280, 504 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
280 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
504 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 280, 504 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 280, 504 = 2 x 2 x 2 x 7 = 56

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 280, 504 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)280
504
2
)140
252
2
)70
126
7
)35
63
59
ตอบ ห.ร.ม.ของ 280, 504 คือ = 2 x 2 x 2 x 7 = 56

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 280, 504 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 504 ด้วยจำนวนน้อย 280
        1
280
)504
280
224
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 224 ไปหาร 280
      1
224
)280
224
56
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 56 ไปหาร 224
      4
56
)224
224
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 56
ตอบ ห.ร.ม.ของ 280, 504 = 56