โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 28, 5670 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 28, 5670 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 28, 5670 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 28, 5670 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 28, 5670 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 28, 5670 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 28 คือ
12471428

ตัวประกอบของ 5670 คือ
12356791014151821273035424554637081901051261351621892102703153784055676308109451134189028355670

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 28, 5670 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 28, 5670 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 28, 5670 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
28 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5670 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 28, 5670 ออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 28, 5670 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 28, 5670 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)28
5670
7
)14
2835
2405
ตอบ ห.ร.ม.ของ 28, 5670 คือ = 2 x 7 = 14

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 28, 5670 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 5670 ด้วยจำนวนน้อย 28
       202
28
)5670
5656
14
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 28
     2
14
)28
28
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 28, 5670 = 14