โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 279, 592 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 279, 592 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 279, 592 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 279, 592 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 279, 592 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 279, 592 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 279 คือ
1393193279

ตัวประกอบของ 592 คือ
1248163774148296592

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 279, 592 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 279, 592 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 279, 592 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
279 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
592 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 279, 592 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 279, 592 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 279, 592 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 279, 592 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 592 ด้วยจำนวนน้อย 279
        2
279
)592
558
34
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 34 ไปหาร 279
      8
34
)279
272
7
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 34
     4
7
)34
28
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 7
    1
6
)7
6
1
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 6
    6
1
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 279, 592 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ