โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 276, 513 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 276, 513 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 276, 513 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 276, 513 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 276, 513 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 276, 513 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 276 คือ
123461223466992138276

ตัวประกอบของ 513 คือ
139192757171513

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 276, 513 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 276, 513 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 276, 513 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
276 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
513 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 276, 513 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 276, 513 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 276, 513 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)276
513
92171
ตอบ ห.ร.ม.ของ 276, 513 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 276, 513 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 513 ด้วยจำนวนน้อย 276
        1
276
)513
276
237
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 237 ไปหาร 276
      1
237
)276
237
39
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 39 ไปหาร 237
      6
39
)237
234
3
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 39
    13
3
)39
39
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 276, 513 = 3