โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 275, 288 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 275, 288 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 275, 288 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 275, 288 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 275, 288 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 275, 288 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 275 คือ
15112555275

ตัวประกอบของ 288 คือ
1234689121618243236487296144288

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 275, 288 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 275, 288 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 275, 288 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
275 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
288 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 275, 288 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 275, 288 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 275, 288 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 275, 288 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 288 ด้วยจำนวนน้อย 275
        1
275
)288
275
13
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 275
     21
13
)275
273
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 13
     6
2
)13
12
1
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 275, 288 = 1