โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2730, 273072 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2730, 273072 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2730, 273072 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2730, 273072 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2730, 273072 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2730, 273072 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2730 คือ
123567101314152126303539426570789110513018219521027339045554691013652730

ตัวประกอบของ 273072 คือ
12346812162448568911378170672275634134455126826891024136536273072

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2730, 273072 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2730, 273072 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2730, 273072 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2730 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
273072 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x5689  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2730, 273072 ออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2730, 273072 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2730, 273072 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2730
273072
3
)1365
136536
45545512
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2730, 273072 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2730, 273072 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 273072 ด้วยจำนวนน้อย 2730
         100
2730
)273072
273000
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 2730
      37
72
)2730
2664
66
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 66 ไปหาร 72
     1
66
)72
66
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 66
    11
6
)66
66
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2730, 273072 = 6