โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 273, 286 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 273, 286 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 273, 286 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 273, 286 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 273, 286 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 273, 286 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 273 คือ
13713213991273

ตัวประกอบของ 286 คือ
1211132226143286

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 273, 286 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 273, 286 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 273, 286 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
273 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
286 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 273, 286 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 273, 286 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 273, 286 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)273
286
2122
ตอบ ห.ร.ม.ของ 273, 286 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 273, 286 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 286 ด้วยจำนวนน้อย 273
        1
273
)286
273
13
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 273
     21
13
)273
273
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 273, 286 = 13