โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2709, 7686 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2709, 7686 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2709, 7686 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2709, 7686 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2709, 7686 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2709, 7686 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2709 คือ
13792143631293013879032709

ตัวประกอบของ 7686 คือ
12367914182142616312212618336642754985410981281256238437686

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2709, 7686 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2709, 7686 คือ 63

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2709, 7686 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2709 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x7x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7686 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7x61  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2709, 7686 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2709, 7686 = 3 x 3 x 7 = 63

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2709, 7686 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)2709
7686
3
)903
2562
7
)301
854
43122
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2709, 7686 คือ = 3 x 3 x 7 = 63

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2709, 7686 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 7686 ด้วยจำนวนน้อย 2709
         2
2709
)7686
5418
2268
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2268 ไปหาร 2709
       1
2268
)2709
2268
441
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 441 ไปหาร 2268
       5
441
)2268
2205
63
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 63 ไปหาร 441
      7
63
)441
441
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 63
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2709, 7686 = 63