โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 27, 35, 110 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 27, 35, 110 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 27, 35, 110 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 27, 35, 110 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 27, 35, 110 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 27, 35, 110 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

ตัวประกอบของ 35 คือ
15735

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 27, 35, 110 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 27, 35, 110 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 27, 35, 110 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
27 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
35 แยกตัวประกอบได้ = 5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 27, 35, 110 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 27, 35, 110 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 27, 35, 110 = 1