โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 27, 324, 945 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 27, 324, 945 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 27, 324, 945 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 27, 324, 945 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 27, 324, 945 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 27, 324, 945 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

ตัวประกอบของ 324 คือ
123469121827365481108162324

ตัวประกอบของ 945 คือ
13579152127354563105135189315945

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 27, 324, 945 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 27, 324, 945 คือ 27

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 27, 324, 945 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
27 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
324 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
945 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 27, 324, 945 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 27, 324, 945 = 3 x 3 x 3 = 27

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 27, 324, 945 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)27
324
945
3
)9
108
315
3
)3
36
105
11235
ตอบ ห.ร.ม.ของ 27, 324, 945 คือ = 3 x 3 x 3 = 27
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ