โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 26, 65, 2615 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 26, 65, 2615 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 26, 65, 2615 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 26, 65, 2615 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 26, 65, 2615 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 26, 65, 2615 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 26 คือ
121326

ตัวประกอบของ 65 คือ
151365

ตัวประกอบของ 2615 คือ
155232615

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 26, 65, 2615 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 26, 65, 2615 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 26, 65, 2615 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
26 แยกตัวประกอบได้ = 2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
65 แยกตัวประกอบได้ = 5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2615 แยกตัวประกอบได้ = 5x523  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 26, 65, 2615 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 26, 65, 2615 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 26, 65, 2615 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ