โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 258, 722, 1026 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 258, 722, 1026 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 258, 722, 1026 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 258, 722, 1026 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 258, 722, 1026 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 258, 722, 1026 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 258 คือ
12364386129258

ตัวประกอบของ 722 คือ
121938361722

ตัวประกอบของ 1026 คือ
123691819273854571141713425131026

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 258, 722, 1026 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 258, 722, 1026 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 258, 722, 1026 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
258 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
722 แยกตัวประกอบได้ = 2x19x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1026 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 258, 722, 1026 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 258, 722, 1026 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 258, 722, 1026 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)258
722
1026
129361513
ตอบ ห.ร.ม.ของ 258, 722, 1026 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ