โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 255, 568 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 255, 568 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 255, 568 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 255, 568 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 255, 568 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 255, 568 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 255 คือ
13515175185255

ตัวประกอบของ 568 คือ
124871142284568

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 255, 568 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 255, 568 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 255, 568 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
255 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
568 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 255, 568 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 255, 568 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 255, 568 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 255, 568 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 568 ด้วยจำนวนน้อย 255
        2
255
)568
510
58
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 58 ไปหาร 255
      4
58
)255
232
23
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 23 ไปหาร 58
     2
23
)58
46
12
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 23
     1
12
)23
12
11
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 11 ไปหาร 12
     1
11
)12
11
1
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 11
    11
1
)11
11
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 255, 568 = 1