โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 253, 341 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 253, 341 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 253, 341 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 253, 341 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 253, 341 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 253, 341 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 253 คือ
11123253

ตัวประกอบของ 341 คือ
11131341

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 253, 341 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 253, 341 คือ 11

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 253, 341 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
253 แยกตัวประกอบได้ = 11x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
341 แยกตัวประกอบได้ = 11x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 253, 341 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 253, 341 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 253, 341 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)253
341
2331
ตอบ ห.ร.ม.ของ 253, 341 คือ = 11

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 253, 341 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 341 ด้วยจำนวนน้อย 253
        1
253
)341
253
88
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 88 ไปหาร 253
      2
88
)253
176
77
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 77 ไปหาร 88
     1
77
)88
77
11
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 11 ไปหาร 77
     7
11
)77
77
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 253, 341 = 11