โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 25, 60, 256100 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 60, 256100 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 25, 60, 256100 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 25, 60, 256100 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 25, 60, 256100 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 60, 256100 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 25 คือ
1525

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 256100 คือ
124510132025265052651001301972603253946507889851300197025613940492551229850102441280519700256105122064025128050256100

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 25, 60, 256100 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 60, 256100 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 60, 256100 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
25 แยกตัวประกอบได้ = 5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
256100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5x13x197  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 25, 60, 256100 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 60, 256100 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 60, 256100 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)25
60
256100
51251220
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 60, 256100 คือ = 5