โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 248, 640 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 248, 640 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 248, 640 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 248, 640 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 248, 640 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 248, 640 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 248 คือ
12483162124248

ตัวประกอบของ 640 คือ
1245810162032406480128160320640

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 248, 640 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 248, 640 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 248, 640 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
248 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
640 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 248, 640 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 248, 640 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 248, 640 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)248
640
2
)124
320
2
)62
160
3180
ตอบ ห.ร.ม.ของ 248, 640 คือ = 2 x 2 x 2 = 8

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 248, 640 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 640 ด้วยจำนวนน้อย 248
        2
248
)640
496
144
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 144 ไปหาร 248
      1
144
)248
144
104
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 104 ไปหาร 144
      1
104
)144
104
40
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 40 ไปหาร 104
      2
40
)104
80
24
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 24 ไปหาร 40
     1
24
)40
24
16
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 24
     1
16
)24
16
8
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 16
     2
8
)16
16
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 8
ตอบ ห.ร.ม.ของ 248, 640 = 8
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ