โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2450, 3430 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2450, 3430 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2450, 3430 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2450, 3430 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2450, 3430 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2450, 3430 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2450 คือ
1257101425354950709817524535049012252450

ตัวประกอบของ 3430 คือ
125710143549709824534349068617153430

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2450, 3430 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2450, 3430 คือ 490

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2450, 3430 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2450 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3430 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2450, 3430 ออกมา คือ 2, 5, 7, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2450, 3430 = 2 x 5 x 7 x 7 = 490

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2450, 3430 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2450
3430
5
)1225
1715
7
)245
343
7
)35
49
57
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2450, 3430 คือ = 2 x 5 x 7 x 7 = 490

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2450, 3430 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3430 ด้วยจำนวนน้อย 2450
         1
2450
)3430
2450
980
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 980 ไปหาร 2450
       2
980
)2450
1960
490
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 490 ไปหาร 980
      2
490
)980
980
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 490
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2450, 3430 = 490
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ