โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 240, 170200 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 240, 170200 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 240, 170200 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 240, 170200 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 240, 170200 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 240, 170200 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

ตัวประกอบของ 170200 คือ
12458102023253740465074921001151481841852002302963704605757408519209251150148017021850230034043700425546006808740085101702021275340404255085100170200

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 240, 170200 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 240, 170200 คือ 40

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 240, 170200 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
240 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
170200 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x5x23x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 240, 170200 ออกมา คือ 2, 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 240, 170200 = 2 x 2 x 2 x 5 = 40

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 240, 170200 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)240
170200
2
)120
85100
2
)60
42550
5
)30
21275
64255
ตอบ ห.ร.ม.ของ 240, 170200 คือ = 2 x 2 x 2 x 5 = 40

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 240, 170200 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 170200 ด้วยจำนวนน้อย 240
         709
240
)170200
170160
40
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 40 ไปหาร 240
      6
40
)240
240
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 40
ตอบ ห.ร.ม.ของ 240, 170200 = 40