โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 56, 108 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 56, 108 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 56, 108 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 56, 108 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 56, 108 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 56, 108 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 24, 56, 108 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 56, 108 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 56, 108 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
24 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
56 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 24, 56, 108 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 56, 108 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 56, 108 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)24
56
108
2
)12
28
54
61427
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 56, 108 คือ = 2 x 2 = 4