โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 42, 121836 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 42, 121836 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 42, 121836 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 42, 121836 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 42, 121836 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 42, 121836 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 121836 คือ
123461112132226333944526671781321421431562132842864264295727818528589231562171618462343276931243692468655389372101531107620306304594061260918121836

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 24, 42, 121836 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 42, 121836 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 42, 121836 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
24 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
121836 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x11x13x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 24, 42, 121836 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 42, 121836 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 42, 121836 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)24
42
121836
3
)12
21
60918
4720306
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 42, 121836 คือ = 2 x 3 = 6