โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 36, 42, 243642 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 36, 42, 243642 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 36, 42, 243642 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 36, 42, 243642 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 36, 42, 243642 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 36, 42, 243642 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 243642 คือ
1236714214258011160217403348064060781214121821243642

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 36, 42, 243642 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 36, 42, 243642 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 36, 42, 243642 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
24 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
243642 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7x5801  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 24, 36, 42, 243642 ออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 36, 42, 243642 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 36, 42, 243642 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)24
36
42
243642
3
)12
18
21
121821
46740607
ตอบ ห.ร.ม.ของ 24, 36, 42, 243642 คือ = 2 x 3 = 6