โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 237, 395 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 237, 395 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 237, 395 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 237, 395 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 237, 395 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 237, 395 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 237 คือ
1379237

ตัวประกอบของ 395 คือ
1579395

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 237, 395 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 237, 395 คือ 79

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 237, 395 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
237 แยกตัวประกอบได้ = 3x79  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
395 แยกตัวประกอบได้ = 5x79  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 237, 395 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 79
ตอบ ห.ร.ม.ของ 237, 395 = 79

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 237, 395 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

79
)237
395
35
ตอบ ห.ร.ม.ของ 237, 395 คือ = 79

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 237, 395 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 395 ด้วยจำนวนน้อย 237
        1
237
)395
237
158
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 158 ไปหาร 237
      1
158
)237
158
79
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 79 ไปหาร 158
      2
79
)158
158
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 79
ตอบ ห.ร.ม.ของ 237, 395 = 79