โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 234, 270, 288 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 234, 270, 288 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 234, 270, 288 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 234, 270, 288 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 234, 270, 288 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 234, 270, 288 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 234 คือ
123691318263978117234

ตัวประกอบของ 270 คือ
1235691015182730455490135270

ตัวประกอบของ 288 คือ
1234689121618243236487296144288

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 234, 270, 288 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 234, 270, 288 คือ 18

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 234, 270, 288 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
234 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
270 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
288 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 234, 270, 288 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 234, 270, 288 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 234, 270, 288 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)234
270
288
3
)117
135
144
3
)39
45
48
131516
ตอบ ห.ร.ม.ของ 234, 270, 288 คือ = 2 x 3 x 3 = 18
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ