โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2310, 9800 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2310, 9800 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2310, 9800 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2310, 9800 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2310, 9800 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2310, 9800 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2310 คือ
123567101114152122303335425566707710511015416521023133038546277011552310

ตัวประกอบของ 9800 คือ
124578101420252835404950567098100140175196200245280350392490700980122514001960245049009800

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2310, 9800 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2310, 9800 คือ 70

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2310, 9800 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2310 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
9800 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x5x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2310, 9800 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2310, 9800 = 2 x 5 x 7 = 70

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2310, 9800 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2310
9800
5
)1155
4900
7
)231
980
33140
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2310, 9800 คือ = 2 x 5 x 7 = 70

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2310, 9800 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 9800 ด้วยจำนวนน้อย 2310
         4
2310
)9800
9240
560
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 560 ไปหาร 2310
       4
560
)2310
2240
70
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 70 ไปหาร 560
      8
70
)560
560
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 70
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2310, 9800 = 70