โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 231, 308, 396 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 231, 308, 396 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 231, 308, 396 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 231, 308, 396 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 231, 308, 396 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 231, 308, 396 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 231 คือ
13711213377231

ตัวประกอบของ 308 คือ
1247111422284477154308

ตัวประกอบของ 396 คือ
123469111218223336446699132198396

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 231, 308, 396 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 231, 308, 396 คือ 11

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 231, 308, 396 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
231 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
308 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
396 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 231, 308, 396 ออกมา คือ 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 231, 308, 396 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 231, 308, 396 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)231
308
396
212836
ตอบ ห.ร.ม.ของ 231, 308, 396 คือ = 11