โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 220, 480 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 220, 480 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 220, 480 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 220, 480 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 220, 480 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 220, 480 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 220 คือ
1245101120224455110220

ตัวประกอบของ 480 คือ
123456810121516202430324048608096120160240480

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 220, 480 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 220, 480 คือ 20

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 220, 480 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
220 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
480 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 220, 480 ออกมา คือ 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 220, 480 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 220, 480 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)220
480
2
)110
240
5
)55
120
1124
ตอบ ห.ร.ม.ของ 220, 480 คือ = 2 x 2 x 5 = 20

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 220, 480 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 480 ด้วยจำนวนน้อย 220
        2
220
)480
440
40
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 40 ไปหาร 220
      5
40
)220
200
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 40
     2
20
)40
40
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 20
ตอบ ห.ร.ม.ของ 220, 480 = 20