โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 22, 28, 121 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 22, 28, 121 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 22, 28, 121 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 22, 28, 121 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 22, 28, 121 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 22, 28, 121 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 22 คือ
121122

ตัวประกอบของ 28 คือ
12471428

ตัวประกอบของ 121 คือ
111121

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 22, 28, 121 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 22, 28, 121 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 22, 28, 121 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
22 แยกตัวประกอบได้ = 2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
28 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
121 แยกตัวประกอบได้ = 11x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 22, 28, 121 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 22, 28, 121 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 22, 28, 121 = 1