โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 21, 85, 101 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 85, 101 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 21, 85, 101 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 85, 101 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 21, 85, 101 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 85, 101 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 85 คือ
151785

ตัวประกอบของ 101 คือ
1101

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 85, 101 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 85, 101 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 85, 101 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
21 แยกตัวประกอบได้ = 3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
85 แยกตัวประกอบได้ = 5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
101 แยกตัวประกอบได้ = 101  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 21, 85, 101 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 21, 85, 101 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 85, 101 = 1