โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 21, 5672 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 5672 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 21, 5672 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 5672 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 21, 5672 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 5672 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 5672 คือ
1248709141828365672

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 5672 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5672 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 5672 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
21 แยกตัวประกอบได้ = 3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5672 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x709  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 21, 5672 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 21, 5672 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5672 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 5672 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 5672 ด้วยจำนวนน้อย 21
       270
21
)5672
5670
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 21
    10
2
)21
20
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5672 = 1