โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 21, 5472 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 5472 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 21, 5472 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 5472 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 21, 5472 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 5472 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 5472 คือ
1234689121618192432363848577276961141441521712282883043424566086849121368182427365472

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 5472 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5472 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 5472 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
21 แยกตัวประกอบได้ = 3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5472 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 21, 5472 ออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5472 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 5472 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)21
5472
71824
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5472 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 5472 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 5472 ด้วยจำนวนน้อย 21
       260
21
)5472
5460
12
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 21
     1
12
)21
12
9
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 12
     1
9
)12
9
3
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 9
    3
3
)9
9
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 5472 = 3