โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 21, 36, 128 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 36, 128 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 21, 36, 128 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 36, 128 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 21, 36, 128 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 36, 128 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 128 คือ
1248163264128

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 36, 128 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 36, 128 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 36, 128 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
21 แยกตัวประกอบได้ = 3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
128 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 21, 36, 128 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 21, 36, 128 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 21, 36, 128 = 1