โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 206, 514 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 206, 514 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 206, 514 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 206, 514 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 206, 514 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 206, 514 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 206 คือ
12103206

ตัวประกอบของ 514 คือ
12257514

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 206, 514 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 206, 514 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 206, 514 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
206 แยกตัวประกอบได้ = 2x103  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
514 แยกตัวประกอบได้ = 2x257  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 206, 514 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 206, 514 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 206, 514 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)206
514
103257
ตอบ ห.ร.ม.ของ 206, 514 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 206, 514 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 514 ด้วยจำนวนน้อย 206
        2
206
)514
412
102
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 102 ไปหาร 206
      2
102
)206
204
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 102
     51
2
)102
102
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 206, 514 = 2