โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 204, 224, 392 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 204, 224, 392 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 204, 224, 392 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 204, 224, 392 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 204, 224, 392 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 204, 224, 392 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 204 คือ
123461217345168102204

ตัวประกอบของ 224 คือ
124781416283256112224

ตัวประกอบของ 392 คือ
124781428495698196392

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 204, 224, 392 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 204, 224, 392 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 204, 224, 392 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
204 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
224 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
392 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 204, 224, 392 ออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 204, 224, 392 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 204, 224, 392 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)204
224
392
2
)102
112
196
515698
ตอบ ห.ร.ม.ของ 204, 224, 392 คือ = 2 x 2 = 4