โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 204, 216, 360 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 204, 216, 360 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 204, 216, 360 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 204, 216, 360 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 204, 216, 360 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 204, 216, 360 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 204 คือ
123461217345168102204

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 204, 216, 360 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 204, 216, 360 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 204, 216, 360 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
204 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
216 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
360 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 204, 216, 360 ออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 204, 216, 360 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 204, 216, 360 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)204
216
360
2
)102
108
180
3
)51
54
90
171830
ตอบ ห.ร.ม.ของ 204, 216, 360 คือ = 2 x 2 x 3 = 12