โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 20, 40, 2040 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 40, 2040 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 20, 40, 2040 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 20, 40, 2040 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 20, 40, 2040 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 40, 2040 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

ตัวประกอบของ 40 คือ
12458102040

ตัวประกอบของ 2040 คือ
12345681012151720243034405160688510212013617020425534040851068010202040

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 20, 40, 2040 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 40, 2040 คือ 20

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 40, 2040 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
20 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
40 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2040 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 20, 40, 2040 ออกมา คือ 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 40, 2040 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 40, 2040 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)20
40
2040
2
)10
20
1020
5
)5
10
510
12102
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 40, 2040 คือ = 2 x 2 x 5 = 20