โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 492, 744 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 492, 744 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 492, 744 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 492, 744 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 492, 744 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 492, 744 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 492 คือ
12346124182123164246492

ตัวประกอบของ 744 คือ
1234681224316293124186248372744

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 492, 744 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 492, 744 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 492, 744 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
492 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
744 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 492, 744 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 492, 744 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 492, 744 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
492
744
1246372
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 492, 744 คือ = 2