โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 666 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 666 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 666 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 666 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 666 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 666 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 666 คือ
12369183774111222333666

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 666 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 666 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 666 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
666 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 4, 666 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 666 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 666 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
666
12333
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 666 คือ = 2