โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 3128 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 3128 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 3128 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 3128 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 3128 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 3128 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 3128 คือ
124817233446689213618439178215643128

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 3128 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 3128 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 3128 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3128 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x17x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 4, 3128 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 3128 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 3128 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
3128
121564
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 3128 คือ = 2