โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 246090 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 246090 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 246090 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 246090 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 246090 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 246090 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 246090 คือ
1235610131526303965781301953906311262189331553786631082039465164061893024609410154921882030123045246090

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 246090 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 246090 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 246090 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
246090 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x13x631  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 4, 246090 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 246090 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 246090 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
246090
12123045
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 246090 คือ = 2