โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 184236 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 184236 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 184236 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 184236 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 184236 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 184236 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 184236 คือ
1234612132639527815611812362354347247086141721535330706460596141292118184236

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 184236 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 184236 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 184236 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
184236 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x13x1181  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 4, 184236 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 184236 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 184236 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
184236
1292118
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 184236 คือ = 2