โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 122432 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 122432 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 122432 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 122432 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 122432 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 122432 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 122432 คือ
1248163264191338267652153043060861216122432

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 122432 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 122432 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 122432 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
122432 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x1913  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 4, 122432 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 122432 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 122432 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
122432
1261216
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 122432 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ