โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 36, 54 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 36, 54 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 36, 54 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 36, 54 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 36, 54 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 36, 54 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 54 คือ
12369182754

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 36, 54 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 36, 54 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 36, 54 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
54 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 36, 54 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 36, 54 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 36, 54 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
36
54
11827
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 36, 54 คือ = 2