โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 14 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 14 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 14 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 14 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 14 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 14 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 14 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 14 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 14 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 14 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 14 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 14 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
14
17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 14 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 14 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 14 ด้วยจำนวนน้อย 2
       7
2
)14
14
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 14 = 2