โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1972, 6786 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1972, 6786 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1972, 6786 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1972, 6786 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1972, 6786 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1972, 6786 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1972 คือ
12417293458681164939861972

ตัวประกอบของ 6786 คือ
1236913182629395878871171742342613775227541131226233936786

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1972, 6786 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1972, 6786 คือ 58

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1972, 6786 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1972 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x17x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
6786 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x13x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1972, 6786 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1972, 6786 = 2 x 29 = 58

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1972, 6786 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1972
6786
29
)986
3393
34117
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1972, 6786 คือ = 2 x 29 = 58

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1972, 6786 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 6786 ด้วยจำนวนน้อย 1972
         3
1972
)6786
5916
870
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 870 ไปหาร 1972
       2
870
)1972
1740
232
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 232 ไปหาร 870
      3
232
)870
696
174
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 174 ไปหาร 232
      1
174
)232
174
58
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 58 ไปหาร 174
      3
58
)174
174
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 58
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1972, 6786 = 58