โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 196, 252 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 196, 252 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 196, 252 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 196, 252 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 196, 252 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 196, 252 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 196 คือ
124714284998196

ตัวประกอบของ 252 คือ
1234679121418212836426384126252

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 196, 252 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 196, 252 คือ 28

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 196, 252 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
196 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
252 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 196, 252 ออกมา คือ 2, 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 196, 252 = 2 x 2 x 7 = 28

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 196, 252 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)196
252
2
)98
126
7
)49
63
79
ตอบ ห.ร.ม.ของ 196, 252 คือ = 2 x 2 x 7 = 28

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 196, 252 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 252 ด้วยจำนวนน้อย 196
        1
196
)252
196
56
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 56 ไปหาร 196
      3
56
)196
168
28
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 56
     2
28
)56
56
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 28
ตอบ ห.ร.ม.ของ 196, 252 = 28