โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 194, 220, 272 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 194, 220, 272 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 194, 220, 272 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 194, 220, 272 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 194, 220, 272 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 194, 220, 272 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 194 คือ
1297194

ตัวประกอบของ 220 คือ
1245101120224455110220

ตัวประกอบของ 272 คือ
124816173468136272

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 194, 220, 272 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 194, 220, 272 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 194, 220, 272 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
194 แยกตัวประกอบได้ = 2x97  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
220 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
272 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 194, 220, 272 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 194, 220, 272 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 194, 220, 272 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)194
220
272
97110136
ตอบ ห.ร.ม.ของ 194, 220, 272 คือ = 2