โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 189, 270 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 189, 270 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 189, 270 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 189, 270 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 189, 270 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 189, 270 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 189 คือ
1379212763189

ตัวประกอบของ 270 คือ
1235691015182730455490135270

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 189, 270 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 189, 270 คือ 27

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 189, 270 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
189 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
270 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 189, 270 ออกมา คือ 3, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 189, 270 = 3 x 3 x 3 = 27

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 189, 270 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)189
270
3
)63
90
3
)21
30
710
ตอบ ห.ร.ม.ของ 189, 270 คือ = 3 x 3 x 3 = 27

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 189, 270 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 270 ด้วยจำนวนน้อย 189
        1
189
)270
189
81
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 81 ไปหาร 189
      2
81
)189
162
27
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 27 ไปหาร 81
     3
27
)81
81
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 27
ตอบ ห.ร.ม.ของ 189, 270 = 27