โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 187, 374 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 187, 374 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 187, 374 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 187, 374 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 187, 374 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 187, 374 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 187 คือ
11117187

ตัวประกอบของ 374 คือ
1211172234187374

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 187, 374 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 187, 374 คือ 187

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 187, 374 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
187 แยกตัวประกอบได้ = 11x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
374 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 187, 374 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 11, 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 187, 374 = 11 x 17 = 187

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 187, 374 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)187
374
17
)17
34
12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 187, 374 คือ = 11 x 17 = 187

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 187, 374 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 374 ด้วยจำนวนน้อย 187
        2
187
)374
374
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 187
ตอบ ห.ร.ม.ของ 187, 374 = 187