โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 184, 552, 667 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 184, 552, 667 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 184, 552, 667 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 184, 552, 667 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 184, 552, 667 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 184, 552, 667 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 184 คือ
1248234692184

ตัวประกอบของ 552 คือ
123468122324466992138184276552

ตัวประกอบของ 667 คือ
12329667

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 184, 552, 667 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 184, 552, 667 คือ 23

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 184, 552, 667 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
184 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
552 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
667 แยกตัวประกอบได้ = 23x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 184, 552, 667 ออกมา คือ 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 184, 552, 667 = 23

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 184, 552, 667 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

23
)184
552
667
82429
ตอบ ห.ร.ม.ของ 184, 552, 667 คือ = 23